Η «AcuScience» μέσω του διαδικτυακού της ιστότοπου https://acuscience.gr/, (εφεξής: «η Iστοσελίδα» ή και «https://acuscience.gr/») παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του επιστημονικού της χώρου, τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που διοργανώνει η ίδια ή τρίτοι επιστημονικοί φορείς.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (που θα αποκαλείσθε πλέον και «Χρήστης») και της AcuScience. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της Ιστοσελίδας (οι «Όροι Χρήσης») της AcuScience πριν την περιήγηση στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η παραμονή σας στην Ιστοσελίδα δηλώνει την γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης αυτής και τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και της AcuScience. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να εξέλθετε αμέσως από την Ιστοσελίδα.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες παρέχονται καλόπιστα, αλλά η AcuScience δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Η δε AcuScience επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κ.λπ. της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι περιεχόμενες στην Ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κ.λπ. της AcuScience δεν δημιουργούν οποιανδήποτε ευθύνη της απέναντι σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η AcuScience προσφέρει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «Ως Έχει», για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η AcuScience δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας η απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δύναται να ανασταλεί από την AcuScience λόγω συντήρησης αυτής, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η AcuScience δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία της.

Η AcuScience λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας για την προστασία της Ιστοσελίδας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό καθώς και για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Ωστόσο, η AcuScience δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ελεύθερο από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό του Χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί ο Χρήστης να υποστεί συνεπεία των ανωτέρω.

Η AcuScience δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημιά (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, (γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, (δ) ιούς, trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από την Ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, και (ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η AcuScience δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα ή την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων ούτε την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς απλή διευκόλυνση των Χρηστών. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την AcuScience, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως, αποδοχή των εν λόγω ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της AcuScience ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για τους κινδύνους ή τη ζημία που μπορεί να επέλθει σε εσάς από τους σχετικούς ιστότοπους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η AcuScience δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που υιοθετούνται από τον πάροχο κάθε ιστοτόπου, όπως ευθύνη σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι η AcuScience δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, που σχετίζεται µε την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια της AcuScience. Ρητά συμφωνείται ότι για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη της AcuScience για βαριά αμέλεια, θα πρέπει το θιγόμενο πρόσωπο να έχει εγγράφως ενημερώσει την AcuScience για το γεγονός που το θίγει ή δύναται να το θίξει και παρ’ όλα αυτά η AcuScience αδικαιολόγητα να μην προέβη σε κάποια ενέργεια εντός ευλόγου χρόνου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της AcuScience για κάθε άλλου είδους ζημία.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στην παρούσα μορφή της αποκλειστικά σε επιστήμονες της υγείας. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί είναι ενήλικο και ικανό για δικαιοπραξία. Ο Χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους Όρους Χρήσης.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπούς παραπλανητικούς, με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας καθώς και κατά τρόπο που αντίκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Επίσης, απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της ιστοσελίδας, καθώς και η πρόσκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές της λειτουργίας της. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης κάνει χρήση της Ιστοσελίδας κατά τρόπο που αντίκειται στους Όρους Χρήσης ή στην κείμενη νομοθεσία, η AcuScience θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στην Ιστοσελίδα  από τον Χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η AcuScience υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι Χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι της AcuScience για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αμέλεια, συνεπεία της μη τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι επισκέπτες, οι υποψήφιοι μαθητές, οι μαθητές, οι καθηγητές της σχολής και όλα τα τρίτα πρόσωπα που παρευρίσκονται και συμμετέχουν στις ενέργειες της Acuscience, δίνουν τη συγκατάθεση τους πως, οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό παραχθεί κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, εντός-εκτός ή διαδικτυακά του χώρου των σεμιναρίων, δύναται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς και για δημοσιότητα στα κοινωνικά δίκτυα.
Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019 η AcuScience όπου απαιτείται (α) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (β) χορηγεί στα Υποκείμενα πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία και (γ) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με τα δικαιώματα τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογότυπα, εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, ήχους, video κ.λ.π, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της AcuScience η οποία διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AcuScience.

Η AcuScience έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτής και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω σημάτων και εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων από τρίτους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους Όρους Χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τους Όρους Χρήσης αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα συμφωνία, αποτελεί ενιαία συμφωνία με οποιονδήποτε άλλον όρο ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη τίθεται στην Ιστοσελίδα, ακόμα κι αν τέτοιος όρος ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη δεν είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που στο κείμενο της παρούσας συμφωνίας ή σε οποιουδήποτε ενσωματωμένου στην Ιστοσελίδα όρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργείται αντίφαση ή αμφιβολία για το ποια πρόβλεψη υπερισχύει, διευκρινίζεται ότι πάντα θα ισχύει η ειδικότερη πρόβλεψη.

Αν παρά τις παραπάνω προβλέψεις, κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος ή καταχρηστικός ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις θα παραμένουν έγκυροι, η δε τυχόν άκυρη διάταξη θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει σε ισχύ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επικεφαλίδες που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι ενδεικτικής, βοηθητικής φύσης και δεν μπορούν από μόνες τους να προσδιορίσουν το νόημα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διάταξης.

Η AcuScience έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την ανακοίνωση της κάθε τροποποίησης η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της τροποποίησης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την AcuScience σχετικά με την Ιστοσελίδα της και τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].